درباره ما

درباره شرکت

چرا پارس طعم‌ آرا؟

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻃﻌﻢ‌ آرا در ﺳﺎل 92 ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ تأﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ تا ﺗﮏ ﻃﻌﻢ‌ﻫﺎی ﭘﻮدری و اﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰرﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را تأﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از تأﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در صنایع ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

درباره ما